Regulamin Repozytorium CeON

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium utworów naukowych („Repozytorium”) prowadzonego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („ICM UW”), za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://depot.ceon.pl/.

 2. Repozytorium służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet recenzowanych utworów naukowych (artykuły, książki i ich części, rozprawy doktorskie) oraz innych publikacji naukowych (materiały konferencyjne, raporty, prace dyplomowe) - „Materiały". Zaleca się deponowanie utworów w wersji opublikowanej, a jeśli polityka wydawcy na to nie pozwala, w wersji autorskiej lub przyjętej do publikacji (preprint, postprint).

 3. Za pośrednictwem Repozytorium możliwe jest:

  1. przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów;

  2. przeglądanie i pobieranie Materiałów.

 4. Korzystanie z Repozytorium jest nieodpłatne.

 5. W celu skorzystania z pewnych dodatkowych funkcji przeglądania i pobierania Materiałów (takich jak subskrypcja kolekcji, otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach), a także w celu przechowywania i publicznego udostępniania Materiałów wymagana jest rejestracja. Korzystanie z funkcji nie wymagających rejestracji jest możliwe anonimowo, a poza rejestracją użytkownik nie jest obowiązany ujawniać danych umożliwiających jego identyfikację.

 6. W celu korzystania z Repozytorium nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Repozytorium.

2. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów

 1. Zarejestrowany użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium, a także korzystać z dodatkowych funkcji Repozytorium dostępnych zgodnie z aktualnym stanem technicznym Repozytorium.

 2. Przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

 3. Zarejestrowany użytkownik odpowiada za działania wykonane za pomocą jego konta w Repozytorium.

 4. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium Materiałów:

  1. do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);

  2. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;

  3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.

 5. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.

 6. Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 7. ICM UW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania publikacji, zablokować dostęp lub usunąć z Repozytorium dane niestanowiące Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 8. W odniesieniu do każdego dostarczonego przez siebie do Repozytorium Materiału użytkownik może złożyć oświadczenie o udzieleniu licencji, do wyboru z listy dostępnej w Repozytorium. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się za pomocą stosownego formularza, dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników, w trakcie wprowadzania metadanych dotyczących Materiału.

  ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium o oświadczeniu o udzieleniu licencji, za pomocą stosownego oznaczenia na stronie poświęconej danemu Materiałowi. W przypadku niezłożenia oświadczenia o udzieleniu licencji ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium, że korzystanie z takiego Materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Uprawniony może wyrazić taką zgodę w szczególności w opisie lub w treści dostarczanego Materiału.

 9. W przypadku, gdy w stosunkach pomiędzy użytkownikiem a ICM UW strony byłyby związane niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami licencji, o której mowa powyżej, a pomiędzy postanowieniami tych dokumentów zachodziłyby sprzeczności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Przeglądanie i pobieranie Materiałów

 1. Przeglądanie i pobieranie Materiałów oznaczonych jako udostępnione na licencji, a także korzystanie z nich w inny sposób jest możliwe zgodnie z postanowieniami tej licencji.

 2. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie stosuje się do tych Materiałów, które nie zostały oznaczone jako udostępnione na licencji. Korzystanie z takich Materiałów jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Zgoda taka może w szczególności zostać wyrażona w opisie lub w treści danego Materiału.

4. Reklamacje

 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa.

 2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.

 3. ICM UW rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie, o czym zgłaszjący zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Repozytorium jest ICM UW.

 2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Repozytorium.

 3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

6. Odpowiedzialność

 1. ICM UW dokłada starań, aby korzystanie z Repozytorium było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. ICM UW nie składa jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Repozytorium, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.

 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności ICM UW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów.

 3. ICM UW może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie naprawi tego naruszenia w stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.