Regulamin Repozytorium CeON

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium utworów naukowych („Repozytorium”) prowadzonego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 („ICM UW”), za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://depot.ceon.pl/.

 2. Repozytorium służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet recenzowanych utworów naukowych (artykuły, książki i ich części, rozprawy doktorskie) oraz innych publikacji naukowych (materiały konferencyjne, raporty, prace dyplomowe) - „Materiały". Zaleca się deponowanie utworów w wersji opublikowanej, a jeśli polityka wydawcy na to nie pozwala, w wersji autorskiej lub przyjętej do publikacji (preprint, postprint).

 3. Za pośrednictwem Repozytorium możliwe jest:

  1. przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów;

  2. przeglądanie i pobieranie Materiałów.

 4. Korzystanie z Repozytorium jest nieodpłatne.

 5. W celu skorzystania z pewnych dodatkowych funkcji przeglądania i pobierania Materiałów (takich jak subskrypcja kolekcji, otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach), a także w celu przechowywania i publicznego udostępniania Materiałów wymagana jest rejestracja. Korzystanie z funkcji nie wymagających rejestracji jest możliwe anonimowo, a poza rejestracją użytkownik nie jest obowiązany ujawniać danych umożliwiających jego identyfikację.

 6. W celu korzystania z Repozytorium nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Repozytorium.

2. Przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów

 1. Zarejestrowany użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium, a także korzystać z dodatkowych funkcji Repozytorium dostępnych zgodnie z aktualnym stanem technicznym Repozytorium.

 2. Przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

 3. Zarejestrowany użytkownik odpowiada za działania wykonane za pomocą jego konta w Repozytorium.

 4. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium Materiałów:

  1. do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);

  2. których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;

  3. których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.

 5. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.

 6. Zakazane jest dostarczanie treści niestanowiących Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 7. ICM UW może odmówić przechowania i publicznego udostępniania publikacji, zablokować dostęp lub usunąć z Repozytorium dane niestanowiące Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 8. W odniesieniu do każdego dostarczonego przez siebie do Repozytorium Materiału użytkownik może złożyć oświadczenie o udzieleniu licencji, do wyboru z listy dostępnej w Repozytorium. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się za pomocą stosownego formularza, dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników, w trakcie wprowadzania metadanych dotyczących Materiału.

  ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium o oświadczeniu o udzieleniu licencji, za pomocą stosownego oznaczenia na stronie poświęconej danemu Materiałowi. W przypadku niezłożenia oświadczenia o udzieleniu licencji ICM UW będzie informować użytkowników Repozytorium, że korzystanie z takiego Materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych swobodach użytkowników przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Uprawniony może wyrazić taką zgodę w szczególności w opisie lub w treści dostarczanego Materiału.

 9. W przypadku, gdy w stosunkach pomiędzy użytkownikiem a ICM UW strony byłyby związane niniejszym Regulaminem oraz postanowieniami licencji, o której mowa powyżej, a pomiędzy postanowieniami tych dokumentów zachodziłyby sprzeczności, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Przeglądanie i pobieranie Materiałów

 1. Przeglądanie i pobieranie Materiałów oznaczonych jako udostępnione na licencji, a także korzystanie z nich w inny sposób jest możliwe zgodnie z postanowieniami tej licencji.

 2. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie stosuje się do tych Materiałów, które nie zostały oznaczone jako udostępnione na licencji. Korzystanie z takich Materiałów jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Zgoda taka może w szczególności zostać wyrażona w opisie lub w treści danego Materiału.

4. Reklamacje

 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski, ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa.

 2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.

 3. ICM UW rozpatrzy zgłoszenie niezwłocznie, o czym zgłaszjący zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

5. Dane osobowe - informacja dla Użytkowników zarejestrowanych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Repozytorium jest Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z Administratorem danych Użytkownicy mogą się kontaktować w jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Do IOD Użytkownicy mogą kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez UW. Z IOD Użytkownicy mogą kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu prowadzenia Repozytorium.

 4. W ramach prowadzenia Repozytorium przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. hasło w postaci zaszyfrowanej;
  4. adres IP.
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Dane są przetwarzane przez czas posiadania przez Użytkownika konta w Repozytorium, a po jego usunięciu przez okres przechowywania danych zamieszczonych przez tego Użytkownika w Repozytorium i 5 lat po ich usunięciu.

 6. Dane osobowe gromadzone w Repozytorium mogą być przekazywane osobom trzecim w celu wymaganym dla prawidłowego funkcjonowania Repozytorium i wyłącznie w niezbędnym zakresie. Dane gromadzone w Repozytorium mogą być udostępniane osobom trzecim również w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo (na zasadach określonych w RODO) do:

  1. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  6. wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 RODO);
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne w celu rejestracji w Repozytorium. Odmowa podania danych spowoduje brak możliwości korzystania z Repozytorium.

6. Odpowiedzialność

 1. ICM UW dokłada starań, aby korzystanie z Repozytorium było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. ICM UW nie składa jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Repozytorium, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.

 2. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności ICM UW niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów.

 3. ICM UW może odmówić rejestracji lub usunąć konto użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin i pomimo wezwania nie naprawi tego naruszenia w stosownym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.